agrolink logomtel logo

Кои сме ние

Мисия

Основано през 1999, Сдружение АГРОЛИНК обединява специалисти, експерти и фермери в мрежа на партньорство и сътрудничество.

Като сдружение, АГРОЛИНК се стреми да окуражава и подпомага земеделските производители и селските общности в България за развитие на органичното земеделие като най-устойчивата земеделска система. АГРОЛИНК работи със земеделски производители, държавните институции, академичната общност и неправителствените организации чрез обучения, изследвания и консултации за устойчивото развитие на селските райони.

АГРОЛИНК подпомага мрежата от своите членове и партньори чрез повишаване на техния капацитет, допринася за опазване на агро-биоразнообразието и околната среда в България чрез развитието на органичното движение в България.

АГРОЛИНК е член на GENET - Европейска мрежа на неправителствени организации.

Защо е необходимо АГРОЛИНК?

България е една от най-богатите на биологично разнообразие страни в Европа и предлага не само прекрасен ландшафт, но и богато наследство от диворастящи и култивирани растения и животни. От пшеницата до розата, от медицинските растения до разнообразни зеленчуци и плодове, те предлагат възхитителни аромати и вкус. За човечеството това разнообразие е необходимо, така както са необходими плодородието на почвата и чистотата на водата. За съжаление, както и на много други места по света през периода след 1945 традиционните елементи на ландшафта и местните сортове и видове бяха подложени на натиск, а земеделската реформа през последните години доведе до изоставяне на обработваемата земя.

Органичното земеделие е мултифункционална система, която интегрира икономическите и социалните въпроси с тези на околната среда. Методите на органичното земеделие опазват почвата и околната среда, подпомагат фермерите да намерят най-доброто решение за управлението на тяхното стопанство и да реализират продуктите на подходящ пазар.

AГРОЛИНК е необходимо за производителите, които искат да започнат ефективно земеделие, носещо икономически и социални ползи за тях. AГРОЛИНК е необходимо и за опазването на околната среда, природата, почвата, селскостопанските животни, биоразнообразието, водите. АГРОЛИНК е необходимо за съхраняването на разнообразието от хора, култури, животни и растения, разнообразието на местната кухня в страната чрез развитието на органичното земеделие и устойчивото развитие на селските райони.

АГРОЛИНК е необходимо като представител на обществото за защита на неговите интереси в икономическата и социалната сфера, и опазването на околната среда.

Какво прави АГРОЛИНК?

  • Консултации на място (преход от конвенционално към органично земеделие, съвети за производство и маркетинг)
  • Групови консултации (семинари, курсове, професионални екскурзии, ръководства)
  • Консултации за различни групи: земеделски производители, местни власти, държавни организации, НПО)
  • Публикува информационни и образователни ръководства, брошури и управлява интернет страница
  • Издава първото списание за органично земеделие в България „Жива земя”
  • Лобира и участва при разработването на законодателството свързано с органичното земеделие, опазването на природата и околната среда
  • Допринася за повишаване на познанията на обществността за органичното земеделие, органичните храни и тяхното значение.

banner 1

banner 2

Knijka